Log in

Konkurs

Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Sl.novine BiH“ broj: 6/92, 8/93, 13/94 i 6/97.), člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl.novine HNK-a“ broj: 5/00., 4/04., 5/04, 1/14  i 7/16. ), člana 4. i 7.

Uputstava o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Sl.novine HNK-a“ broj: 2/05.), člana 85. 87. i 88. Pravila JU Osnovne škole „Mujaga Komadina“ Mostar;  Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1875/21. od 22.9.2021. godine, te Odluke Školskog odbora broj: 03-295/21. od 6.10.2021.godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Mujaga Komadina“ Mostar  raspisuje :

 

 K O N K U R S 

za izbor i imenovanje direktora Škole

na period od četiri (4) godine

 

Tekst konkursa možete preuzeti OVDJE

Više iz kategorije: « Prijem roditelja u školu